Política de privacitat de la present pàgina web corporativa.

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que el titular del lloc web (Responsable del Tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD). Alhora, amb el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD). I també amb la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 de l’RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que JOSEP VALLS PELLICER realitza. Queda entès que ho fa com a responsable del tractament i en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten. Sempre com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis i / o productes que ofereix i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recollits en qualsevol de les seccions de la pàgina.

 

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable del tractament: Josep Valls Pellicer.
 • Domicili: C / Maria Aurèlia Capmany, 28 – CP: 08250 – Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
 • CIF: 46344114B
 • email: info@guiesbtt.cat

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Llurs dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i l’ús correcte dels serveis i / o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que es facin a través dels serveis i / o productes. També a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i / o les trucades telefòniques ).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i / o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i / o productes, ofertes especials o actualitzacions.

 

ALTRES FINALITATS 

 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.
 • Comunicacions: Poder enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i / o productes, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i / o productes i no pot renunciar-hi.
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Poder utilitzar les seves dades personals per a contactar-, tant per via electrònica com no electrònica-, com a realitzar una enquesta. Aquesta pot ser per obtenir la seva opinió sobre el servei ofert. Ocasionalment, per notificar canvis, avenços o esmenes importants. Ja sigui en els serveis i / o productes, ofertes i / o promocions dels nostres serveis i / o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari. Ell pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment. Tret només que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i / o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i / o productes. Això sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ja no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i / o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

JOSEP VALLS PELLICER tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).

 

 1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:
 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions de JOSEP VALLS PELLICER.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i / o productes. Tammateix, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

 

 1. L’Interès legítim de JOSEP VALLS PELLICER a mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats. Això és per exemple: millorar els productes i / o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que indica anteriorment s’entén sense perjudici de l’acompliment per part de JOSEP VALLS PELLICER de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

JOSEP VALLS PELLICER entén que, en facilitar les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de llur veracitat. També l’actualitat i exactitud, i que accepta i consent expressament  el seu tractament per a les finalitats abans esmentades.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, JOSEP VALLS PELLICER no cedirà les dades personals dels clients a tercers. Tret que n’estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer-ne ús dels nostres serveis i / o productes.

 

JOSEP VALLS PELLICER no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

 

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte. O també per mesures precontractuals en què l’interessat en sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l’interessat.
 • Que la transferència internacional de dades s’esdevingui per trobar-se allotjada, la pàgina web, en els servidors fora de l’Espai Econòmic Europeu.

 

Tot i així, en els supòsits en què hi pugui haver transferències internacionals de dades, JOSEP VALLS PELLICER comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament teus drets d’accés. També les de rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament i portabilitat. I també de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

 

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la veracitat de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament. Això llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas es mantindran bloquejades durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.

 

ALTRES DRETS

 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les seves dades que li interessin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls hi enviïn a un altre responsable de tractament que hagi triat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat. Semper que aquest  produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat. Això sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

 

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres. Ho fa a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”. Hi ha d’incloure la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i / o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa.

 

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control.  JOSEP VALLS PELLICER l’informa igualment de el dret que li assisteix de presentar una reclamació. Aquesta s’ha de fer davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Conservació de determinades dades

JOSEP VALLS PELLICER informa que. En compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i/a les xarxes públiques de comunicacions. Haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions. Això amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació de el dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

 

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les següents mesures. De seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal. També les d’evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat. Això tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats. Aquests poden provenir de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat. Alhora, també la integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

Galetes (Cookies):

La nostra pàgina web fa servir galetes. Podrà trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Cookies

politica de privadesa